සදහම් දැනුම

 

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |

   |2016 | 2017 | 2018 |2019 |
  • සදහම් දැනුම
    ප්‍රශ්නය - ‘මහණෙනි, මෙකල අර්හත් සම්‍යක් සම්බුද්ධ වූ මම ලෝ පහළ වීමි. මට සාරිපුත්ත, මොග්ගල්ලාන නම් අග්‍ර ශ්‍රාවක දෙනමක් වෙති. (සං.නි. වේපුල්ල සූත්‍ර 292 පිටුව) මේ පුවතට අනුව සැරියුත් මුගලන් මහ රහත් දෙනමගේ අග්‍ර බව බුදුන්වහන්සේ විසින් ම සහතික කොට ඇත. පැහැදිලි කරන්න.
    (බුදුසරණ 2019.01.14)